Kwaliteit

Het Kwaliteit-, Arbo- en Milieu- (KAM) beleid van We-Metal vormt een integraal onderdeel van het totale bedrijfsbeleid en is van wezenlijk belang voor de continuïteit van het bedrijf, voor het welzijn van onze medewerkers en voor onze omgeving.

Binnen We-Metal staat het voortdurend verbeteren, zoeken naar kansen, communicatie met stakeholders en risicomanagement van onze kwaliteit- Arbo- en milieuprestaties dan ook continu onder de aandacht.

Download ISO 9001:2015 certificaat


Kwaliteit

Het kwaliteitsbeleid van We-Metal is er op gericht om continu te streven naar een tevreden klant. Door het continu verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem:

• bewerkstelligen dat leveringen voldoen aan de van toepassing zijnde eisen en wensen van de klant en wet- en regelgeving.
• de klanttevredenheid te verhogen.
• continuïteit, bedrijfsresultaat, personele motivatie, welzijn van medewerkers te garanderen c.q. te verbeteren.
• jaarlijkse “SMART” kwaliteitsdoelstellingen op te stellen en te realiseren.
• het kwaliteitsbewustzijn en het klantgericht denken van medewerkers te verhogen.
• de doeltreffendheid en doelmatigheid van de bedrijfsprocessen te bewaken, te besturen en te verbeteren.

Tevens bestaat het kwaliteitsbeleid van de organisatie uit:

• het bewerkstelligen dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden neergelegd (platte organisatie).
• bewerkstelligen dat klantgericht denken een vanzelfsprekendheid is.
• bewerkstelligen dat kostenbewustzijn een vanzelfsprekendheid is.
• het continu verbeteren van de flexibiliteit en de multi-inzetbaarheid van de medewerkers.
• de zelfwerkzaamheid van medewerkers te verhogen.
• het continu optimaliseren van een doorzichtige, actuele planning van mens en machine.
• het continu verkorten van doorloop- en levertijden.
• het continu verbeteren van het rendement op order.
• het continu vergaren van nieuwe technische kennis, door de diverse technische ontwikkelingen in de toeleveranciersmarkt nauwlettend te volgen en deze kennis steeds op de juiste plaats in de organisatie te brengen.
• bewegingen en eisen van de markt direct worden vertaald naar de organisatie. Indien nodig worden hierop de organisatie, de bedrijfsprocessen, de werkmethodieken enz. aangepast.
• het bewerkstelligen dat alle processen in de organisatie volgens de Deming cirkel (plan-do-check-act) worden benaderd.
• het bewerkstelligen dat het kwaliteitsbeleid binnen de gehele organisatie bekend is.

We-Metal BV zit momenteel in het certificeringstraject van ISO 9001:2015. Deze ISO certificering is met name toegespitst op het produceren van Automotive gelieerde producten.


Arbo

We-Metal streeft naar optimale arbeidsomstandigheden voor alle mensen die bij de organisatie werken en zal zich hierbij conformeren aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van Arbo. Tevens zal de directie zorg dragen voor de benodigde middelen. Niet alleen moet het werk veilig gedaan worden, maar medewerkers moeten zich ook prettig voelen, plezier in hun werk hebben en respectvol met elkaar omgaan. Daarbij streeft de organisatie naar een open bedrijfsklimaat, waarin medewerkers en managers elkaar aanspreken op mogelijke verbeteringen in het Arbobeleid die leiden tot een nog veiliger en gezonder arbeidsklimaat.

We-Metal hecht grote waarde aan de meest optimale arbeidsomstandigheden en is altijd bereid, daar waar mogelijk, aanpassingen te doen om de arbeidsomstandigheden verder te verbeteren. Daarbij stelt We-Metal de bijdragen van medewerkers / deskundigen, waar die tot verbeteringen leiden, bijzonder op prijs.


Milieu

Het milieubeleid van We-Metal heeft als doel de milieubelasting van de eigen ingezette bedrijfsmiddelen en activiteiten te beheersen, bij het specifiek bepalen van werkmethoden. Bij de specificaties voor inkoop van materialen en diensten, bij realisatie en beheer van bedrijfsmiddelen, is de zorg voor het milieu, conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving bij de besluitvorming het uitgangspunt.

Centraal in ons milieubeleid staan:

• het respecteren van alle relevante milieuwet- en regelgeving, waaraan We-Metal zich conformeert.
• de specifieke aandacht voor maatregelen ter reductie van de milieubelasting.
o zoals reductie van het gebruik van natuurlijke energiebronnen.
o reductie van onze afvalstromen.
• het beheersen van de belangrijkste milieuaspecten binnen We-Metal.
• het reduceren van de effecten van onze milieuaspecten.
• wij proberen ook ten aanzien van onze milieuprestaties continue verbetering te bewerkstelligen. Dit doen wij aan de hand van onze milieudoelstellingen.
• met behulp van het bedrijfsnoodplan worden de mogelijke gevolgen van een brand of een andere calamiteit tot een minimum beperkt.

Hiernaast worden corrigerende of preventieve maatregelen vastgesteld en bijgewerkt, voor het geval geconstateerd wordt dat het milieubeleid niet nagekomen wordt.