ESF project

WE-Metal bevindt zich in een dynamische en complexe omgeving. Gezien deze omgeving en de ontwikkelingen waarmee de organisatie wordt geconfronteerd, wordt het steeds belangrijker om de expertise van medewerkers optimaal te benutten. Daarnaast gelooft WE Metal in de (denk)kracht van haar medewerkers. Zij wil medewerkers de ruimte geven om hun expertise in te zetten voor het aanbrengen van ideeën over hoe de organisatie zich kan verbeteren en voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Het samen ondernemen staat intern voorop. Met het project 'regie op eigen regie' wenst de organisatie een verdere impuls te geven aan het intern ondernemerschap. Dit wordt gerealiseerd door intern een helder streefbeeld te formuleren, te delen waar mogelijkheden liggen om intern ondernemerschap nog beter in de bedrijfsvoering te verankeren en de vertaalslag hiervan te maken naar een implementatieplan. Om ook daadwerkelijk stappen te zetten in de vergroting van het intern ondernemerschap. Directie, management & coördinatoren hebben gezamenlijk een definitie geformuleerd van intern ondernemerschap, namelijk: “Medewerkers hebben invloed op de eigen functie en het resultaat hiervan. Medewerkers voelen zich gemotiveerd en uitgedaagd om ideeën aan te reiken hoe werkzaamheden beter kunnen worden georganiseerd, beter kan worden ingespeeld op klantwensen en bedrijfsresultaten op zowel korte als lange termijn kunnen worden verbeterd.”
Gekoppeld aan deze interne definitie is passend gedrag van een ieder binnen de organisatie geformuleerd. In de interne organisatie is deze definitie en het bijbehorende gedrag gedeeld en is in workshops gezamenlijk verkend wat ideeënzijn ter realisatie hiervan. Dit heeft geresulteerd in maar liefst 66 verbeterideeën. Met de directie zijn deze 66 verbeterideeën besproken. Van slechts 4 verbeterideeën is geconcludeerd dat deze ideeën niet te realiseren zijn. Voor de overige 62 ideeën is besproken hoe deze zijn te realiseren. In een implementatieplan zijn de uit te voeren activiteiten vastgelegd. Per activiteit is uitgewerkt wie hiervan de ‘eigenaar’ is en wie betrokken dient te worden in de realisatie (ontwerp, organisatie, uitvoering en/of evaluatie). Ook is een tijdslijn vastgesteld. Frequent is uitvoerig met elkaar geëvalueerd om, waar nodig, bij te sturen. Een groot aantal verbeterideeën is reeds gerealiseerd met de ambitie dat eind 2018 alle verbeterideeën zijn gerealiseerd. Daarnaast is sprake van een cyclus om deze wijze van werken en samenwerken te verankeren in de organisatie.

esf-logo

esf-logo-uitgebreid